کلینیک شنوایی پارسیان

سمعک اِستاركي

نامرئی، دیجیتال
3

نامرئی، دیجیتال

مشاهده جزئیات بیشتر
گیرنده در کانال فوق هوشمند
3

گیرنده در کانال فوق هوشمند

مشاهده جزئیات بیشتر
سمعک نامرئی، دیجیتال
3

سمعک نامرئی، دیجیتال

مشاهده جزئیات بیشتر
سمعک نامرئی SoundLens
3

سمعک نامرئی SoundLens

مشاهده جزئیات بیشتر
سمعک فوناک Vitro
3

سمعک فوناک Vitro

مشاهده جزئیات بیشتر